Висновок з оцінки впливу на довкілля
Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

визначається Постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з ОВД та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з ОВД».

Закон упроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про ассоціацію з ЄС

Директива 2011/92 про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на довкілля, а також відповідні дотичні положення Директиви № 2003/4 про доступ до екологічної інформації.

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

1. Порядок визначає механізм передачі суб’єктом господарювання Мінприроди (далі – уповноважений центральний орган) або обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (відповідному підрозділу з питань екології та природних ресурсів), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі – уповноважений територіальний орган) документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, вимоги до форми, складу та її змісту та фінансування оцінки впливу на довкілля. Терміни, що вживаються у Порядку, мають значення, наведене у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон). Якщо суб’єкт господарювання подає документи через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр, електронний кабінет Реєстру) вперше, він проходить реєстрацію. Для цього суб’єкт господарювання вносить в електронний кабінет Реєстру інформацію згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля подається уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) за формою згідно з додатком 2 через електронний кабінет Реєстру. Повідомленню про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому через електронний кабінет Реєстру, програмними засобами ведення Реєстру присвоюється реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, який автоматично надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

3. У випадку, визначеному частинами восьмою і дев’ятою статті 5 Закону, одночасно з повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає через електронний кабінет Реєстру вимогу суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (далі вимога).

4. Протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

5. Якщо суб’єктом господарювання у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля визначено наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (планована діяльність може мати значний транскордонний вплив), повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля подається українською та англійською мовами.

6. Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, - уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях - уповноваженому територіальному органу або уповноваженому центральному органу (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення) такі документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля: оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3; звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4; відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

7. Суб’єкт господарювання має право подати уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу будь-яку іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля.

8. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля подаються із зазначенням реєстраційного номера справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєного їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. У випадках, визначених частиною восьмою статі 4 Закону, суб’єкт господарювання подає у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та у письмовій формі на паперових носіях в порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку, два варіанти звіту з оцінки впливу на довкілля або іншої документації щодо планованої діяльності: один повний, другий - з відокремленням конфіденційної інформації (слова, речення, абзаци ретушуються, а сторінки чи розділи документів вилучаються). При цьому інформація, що стосується впливу на довкілля, у тому числі про кількісні та якісні показники викидів і скидів, фізичні та біологічні фактори впливу, використання природних ресурсів та поводження з відходами, є відкритою і доступ до неї не може бути обмеженим.

10. З метою підтвердження цілісності електронних документів та ідентифікації суб’єктів господарювання усі документи та інша інформація, що вносяться суб’єктом господарювання через електронний кабінет Реєстру, подаються з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

11. Подання документів через електронний кабінет Реєстру супроводжується автоматичним підтвердженням факту і часу одержання уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом такого документа, що надсилається програмними засобами ведення Реєстру суб’єкту господарювання на електронну адресу, зазначену суб’єктом господарювання під час реєстрації у Реєстрі.

12. За результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 5. Відмова у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або його анулювання здійснюються згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

13. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом безоплатно.

14. За проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля справляється плата, за рахунок якої оплачуються: експертні послуги членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону, організація громадських слухань (оренда приміщень для проведення громадських слухань, технічне забезпечення проведення громадських слухань, відрядження, друк та копіювання матеріалів, обслуговування копіювальної техніки, канцелярське приладдя, доступ до мережі Інтернет, послуги організатора громадських слухань) та проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу (за винятком перекладу звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої необхідної документації суб’єкта господарювання, які забезпечуються суб’єктом господарювання).

15. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля затверджується уповноваженим центральним органом за погодженням Мінекономрозвитку. Розмір плати визначається згідно з категорією видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля з огляду на масштаби очікуваного впливу, кількість обов’язкових громадських слухань, кількість зачеплених держав, та диференціюється з урахуванням: здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності не виходить за межі області (Автономної Республіки Крим); здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється на дві і більше областей, але менше ніж на третину областей України; здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, якщо вплив такої діяльності поширюється більше ніж на третину областей України; здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

16. Суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

17. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення, подається суб’єктом господарювання разом із звітом з оцінки впливу на довкілля та оголошенням про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

18. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей, протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення від уповноваженого територіального органу про передачу документації уповноваженому центральному органу суб’єкт господарювання сплачує різницю між внесеною платою та платою за проведення громадського обговорення, передбаченою для такої планованої діяльності на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальній одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує сплату різниці, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

19. Якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, протягом п’яти робочих днів з дня одержання рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля від уповноваженого центрального органу суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення за процедурою оцінки транскордонного впливу на рахунок, визначений уповноваженим центральним органом. У цьому разі уповноважений територіальний орган, який отримав плату за проведення громадського обговорення, забезпечує проведення громадських слухань планованої діяльності на території своєї адміністративно-територіальній одиниці за рахунок коштів, одержаних від суб’єкта господарювання. Документ, що підтверджує внесення плати, подається суб’єктом господарювання у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення).

20. Плата за проведення громадського обговорення зараховується до відповідних спеціальних фондів державного бюджету в разі здійснення оцінки впливу на довкілля уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом, або до спеціальних фондів місцевих бюджетів – в разі здійснення оцінки впливу на довкілля відповідними підрозділами з питань екології та природних ресурсів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

21. Оплата праці членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, оплата організації громадських слухань та забезпечення громадського обговорення за транскордонною процедурою здійснюється на договірних засадах в порядку, передбаченому законодавством. Витрати на відрядження для участі у транскордонних консультаціях визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

22. Плата за проведення громадського обговорення не може використовуватися на оплату праці працівників уповноваженого територіального органу або уповноваженого центрального органу, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів.

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля
 • Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля
 • 1. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля (далі - Порядок) визначає механізм проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі - планована діяльність).
 • 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон).
 • 3. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності шляхом: оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а в разі необхідності – оголошення про проведення повторних громадських слухань; проведення громадських слухань; розгляду, повного врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих під час громадських слухань; підготовки і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган може залучати до проведення громадських слухань організатора громадських слухань.
 • 4. Організатор громадських слухань визначається уповноваженим центральним або уповноваженим територіальним органом один раз на рік на конкурсній основі, за договором з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». В разі проведення уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом громадських слухань самостійно, він виконує усі функції, передбачені цим Порядком для організатора громадських слухань.
 • 5. Організатором громадських слухань може бути юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має досвід у сфері охорони довкілля не менше двох років та людські і технічні ресурси, необхідні для забезпечення проведення громадських слухань у відповідному регіоні або регіонах.
 • 6. Організатор громадських слухань має бути незалежним, об’єктивним та неупередженим і не мати потенційного конфлікту інтересів щодо планованої діяльності в розумінні Закону України «Про запобігання корупції». Юридична особа або фізична особа-підприємець, яка залучалася суб’єктом господарювання до розроблення документації щодо планованої діяльності на попередніх етапах (розроблення проектної документації, підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, інше), не може бути організатором громадських слухань щодо такої планованої діяльності. Організатор громадських слухань зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган. В такому випадку уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган проводить громадські слухання самостійно.
 • 7. Організатор громадських слухань: проводить громадські слухання відповідно до Закону та цього Порядку; реєструє учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації учасників за формою, встановленою Додатком 1 до цього Порядку; реєструє виступи учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації виступів за формою, встановленою Додатком 2 до цього Порядку; забезпечує аудіо та/або відео фіксації ходу громадських слухань; здійснює головування під час громадських слухань; готує протокол громадських слухань за формою, встановленою Додатком 3 до цього Порядку.
 • 8. Під час громадського обговорення планованої діяльності може проводитися одне або більше громадських слухань. Кількість громадських слухань визначається суб’єктом господарювання, виходячи із масштабів очікуваного впливу, з урахуванням такого: якщо вплив планованої діяльності не поширюється за межі області, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності або у адміністративному центрі адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності; якщо вплив планованої діяльності поширюється на дві і більше областей, але менше ніж третину областей України, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності та у адміністративних центрах адміністративно-територіальних одиниць, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, кожної із таких областей. якщо вплив планованої діяльності поширюється більше ніж на третину областей України, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності, у адміністративних центрах адміністративно-територіальних одиниць третини областей України, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, та, додатково, у місті Києві.
 • 9. Громадські слухання проводяться не раніше десяти робочих днів з дня оприлюднення уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. До подання оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання може провести консультації з уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом щодо місця та часу проведення громадських слухань, з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх потенційних учасників.
 • 10. Громадські слухання вважаються такими, що не відбулися якщо: а) на громадські слухання не з’явився організатор громадських слухань; б) на громадські слухання не з’явився суб’єкт господарювання. У разі визнання громадських слухань такими, що не відбулися у зв’язку з неявкою організатора громадських слухань, проводяться повторні громадські слухання. Опублікування оголошення про проведення повторних громадських слухань та проведення повторних громадських слухань здійснюється за рахунок організатора громадських слухань.
 • 11. Проведення повторних громадських слухань відбувається не менш ніж через п’ять робочих днів після офіційного оприлюднення оголошення про проведення повторних громадських слухань. Оприлюднення оголошення про проведення повторних громадських слухань відбувається у той самий спосіб, що й оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Зміст оголошення про проведення повторних громадських слухань включає всю інформацію, що наводилася в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля із зазначенням дати, часу і місця проведення повторних громадських слухань.
 • 12. Організатор громадських слухань забезпечує фіксацію повного перебігу громадського слухання із застосуванням аудіо та/або візуальних методів. Аудіо та/або відео запис є невід’ємною частиною протоколу громадських слухань.
 • 13. Громадські слухання проводяться під головуванням організатора громадських слухань, який зобов’язаний: визначити регламент громадських слухань; відкрити громадські слухання (представлення головуючого та суб’єкта господарювання, планованої діяльності, щодо якої проводяться громадські слухання); оголосити порядок денний згідно з Додатком 3 до цього Порядку і регламент громадських слухань; інформувати про ведення аудіо та/або відео запису громадських слухань, про порядок ведення протоколу громадських слухань, подання усних та письмових зауважень і пропозицій під час громадських слухань; надати можливості суб’єкту господарювання викласти основні відомості щодо планованої діяльності та положення звіту з оцінки впливу на довкілля, які виносяться на обговорення, та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості; надати можливості представникам громадськості поставити запитання суб’єкту господарювання, присутнім експертам та спеціалістам та висловити свою думку; забезпечити ведення обговорення, подання пропозицій та зауважень громадськості з дотриманням регламенту; підвести підсумки громадських слухань та проінформувати учасників громадських слухань про те, яким чином враховуватимуться зауваження та пропозиції громадськості уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом.
 • 14. Хід та результати громадських слухань оформлюються протоколом громадських слухань, який підписується головуючим на громадських слуханнях.
 • 15. Громадські слухання розпочинаються з доповіді головуючого, який коротко інформує присутніх про суть питань, що мають бути обговорені, про склад учасників та порядок і регламент громадських слухань. Головуючий також повідомляє присутнім інформацію, надану суб’єктом господарювання, щодо оприлюднення ним оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також щодо розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення у місцях, доступних для громадськості.
 • 16. Наступним виступає суб’єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У доповіді повинні бути висвітлені такі питання: короткий опис планованої діяльності; основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля; можливий негативний вплив на довкілля; заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційні заходів; зміст зауважень і пропозицій громадськості, що надійшли до початку громадських слухань; інші відомості щодо планованої діяльності, визначені суб’єктом господарювання.
 • 17. У разі необхідності після суб’єкта господарювання, за його пропозицією, слово надається іншим співдоповідачам, експертам або спеціалістам.
 • 18. Після доповідей головуючий надає учасникам громадських слухань можливість поставити доповідачам запитання. Суб’єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань із занесенням їх до протоколу громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Суб’єкт господарювання надає письмові відповіді на усі запитання громадськості, на які він не зміг надати відповідь під час громадських слухань, протягом п’яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Відповідь надсилається на адресу особи, що поставила запитання, вказану у журналі (відомості) реєстрації учасників громадських слухань. У той же строк копії відповідей також надсилаються організатору громадських слухань для долучення до протоколу громадського слухання.
 • 19. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень.
 • 20. З метою забезпечення належного проведення громадських слухань учасники громадських слухань реєструються у журналі (відомості) виступів учасників громадських слухань, а порядок виступів визначається відповідно до записів у вказаному журналі (відомості). Регламент громадських слухань розраховується також з урахуванням можливості для виступів незареєстрованих у журналі (відомості) виступів учасників громадських слухань.
 • 21. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань в усній формі, фіксуються у протоколі громадських слухань. Письмові пропозиції та зауваження, що подаються в ході громадських слухань, реєструються у журналі (відомості) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань за формою згідно з Додатком 4 до цього Порядку і додаються до протоколу громадських слухань.
 • 22. У разі необхідності уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, або організатор громадських слухань може запросити представників правоохоронних органів для забезпечення правопорядку під час громадських слухань.
 • 23. У разі відсутності пропозицій і зауважень громадськості це фіксується у відповідному розділі протоколу громадських слухань. У разі неявки представників громадськості на громадські слухання складається відповідний акт, що підписується головуючим. У цьому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися.
 • 24. Не пізніше, ніж через сім робочих днів після проведення громадських слухань, організатор громадських слухань передає уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу підписаний протокол громадських слухань із усіма додатками або акт у випадку, передбаченому пунктом 23 цього Порядку.
 • 25. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган протягом трьох робочих днів вносить протокол громадських слухань до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.
 • 26. Розглядаючи звіт з оцінки впливу на довкілля та готуючи висновок з оцінки впливу на довкілля, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган розглядає, повністю враховує, частково враховує або обґрунтовано відхиляє усі зауваження і пропозиції, отримані в ході громадських слухань та протягом усього строку громадського обговорення. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган складає таблицю із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень і пропозицій.
 • 27. Протоколи усіх громадських слухань із усіма додатками та таблиця врахування зауважень і пропозицій громадськості включаються уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до звіту про громадське обговорення. Звіт про громадське обговорення вноситься уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля одночасно із висновком з оцінки впливу на довкілля.
Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля
 • Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, визначена пунктами 1-21 частини другої та пунктами 1-13 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, а саме:
 • 1. Будівництво об’єктів військового та оборонного призначення, які використовуватимуться виключно для забезпечення оборони держави та на які поширюється законодавство про державну таємницю.
 • 2. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів.
 • 3. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків антитерористичної операції та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів на території проведення антитерористичної операції в 2 зонах, визначених переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3367) на період її проведення. Критерії розширення та зміни діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля Оцінці впливу на довкілля не підлягають розширення та зміни діяльності та об’єктів, визначених пунктами 1-21 частини другої та пунктами 1-13 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме:
 • 1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об'єктів та підприємств, в разі, якщо в результаті такого переоснащення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.
 • 2. Капітальний ремонт інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зв'язку) в межах існуючої мережі та у межах відведення земельних ділянок, без зміни зовнішніх геометричних розмірів, цільового та функціонального призначення, за винятком здійснення таких робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (крім господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) за умови, якщо призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкту в цілому або його частин не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.
 • 3. Капітальний ремонт та реконструкція окремих виробничих споруд та інженерних мереж в межах територій та/або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті такого капітального ремонту та реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.
 • 4. Розширення господарської діяльності або об’єктів, які не підлягали оцінці впливу на довкілля, та які, внаслідок такого розширення, не перевищуватимуть порогових значень для таких видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 • 5. Розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, якщо таке розширення саме по собі не перевищуватиме порогових значень для таких видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (у разі встановлення таких порогових значень).
 • 6. Розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, порогові значення для яких у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не встановлені, за умови, що в результаті такого розширення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.
 • 7. Перепрофілювання господарської діяльності або об’єктів з метою здійснення господарської діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, 4 якщо таке перепрофілювання не пов’язане з ліквідацією (демонтажем) таких об’єктів, рекультивацією чи консервацією таких об’єктів або територій.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux