Стратегічна екологічна оцінка проєкту документа державного планування
Послуга надається у відповідності до

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Затверджено:

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
10 серпня 2018 року N 296

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" суб'єктами стратегічної екологічної оцінки є:

Суб'єкти стратегічної екологічної оцінки

Функції в процедурі стратегічної екологічної оцінки

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування (далі - замовник)

забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування;
здійснює інформування та забезпечує вільний доступ до інформації у процесі стратегічної екологічної оцінки; забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування;
враховує в документі державного планування звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, а також результати транскордонних консультацій;
здійснює у межах компетенції моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;
забезпечує фінансування здійснення стратегічної екологічної оцінки.
забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, інформацією, необхідною для проведення транскордонних консультацій, у тому числі переклад відповідних документів

Фізична або юридична особа, яка може залучатися замовником до виконання стратегічної екологічної оцінки чи окремих її етапів (далі - виконавець)

здійснює процедуру стратегічної екологічної оцінки чи окремі її етапи, керуючись Законом, цими рекомендаціями договором із замовником

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (далі - Мінприроди)

надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 Закону;
за потреби звертається до місцевих органів щодо виконання заходів із забезпечення інформування та участі громадськості України, на яку можуть поширюватися наслідки виконання документа державного планування держави походження;
залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статей 13 - 15 Закону;
здійснює методичне керівництво та методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
узагальнює практику здійснення стратегічної екологічної оцінки, застосування новітніх методів екологічної оцінки;
здійснює інші повноваження, визначені законодавством

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я (далі - МОЗ)

надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;
надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 Закону;
розробляє нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;
здійснює інші повноваження, визначені законодавством

Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я), органи виконавчої влади АР Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я (далі - місцеві органи)

надають зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;
надають зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
забезпечують інформування та участь громадськості у транскордонних консультаціях зачепленої держави;
залучають інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 Закону;
здійснюють інші повноваження визначені законодавством

Одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об'єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (далі - громадськість)

надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
надає зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;
бере участь у транскордонних консультаціях зачепленої держави

Держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні екологічні наслідки виконання ДДП, зокрема, пов'язані зі здоров'ям населення (далі - зачеплена держава)

повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях;
узгоджує тривалість, порядок приведення транскордонних консультацій, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення інформування та участі громадськості України

Держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення ДДП (далі - держава походження)

подає зачепленій державі копію проекту ДДП разом із Звітом про СЕО (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях;
в узгоджений із зачепленою державою строк проводять консультації щодо можливих транскордонних наслідків виконання ДДП та заходів із запобігання, зменшення або пом'якшення таких наслідків;
забезпечує інформування зачепленої держави

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО
 • Перед тим як розпочати процедуру СЕО рекомендується визначити чи підлягає проект ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДДП, що відіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому.
 • Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО. Крім того, попередня оцінка може включати і консультації з Мінприроди, МОЗ або місцевими органами.
 • СЕО обов'язково проводиться щодо проектів ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме: які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Відповідно до статті 2 Закону СЕО не проводиться щодо: проектів ДДП, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій; бюджетів, бюджетних програм та фінансових планів; програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період (цей критерій діятиме до 1 січня 2020 року); проектів ДДП щодо створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Якщо проект ДДП відповідає лише одному із критеріїв, наведених у статті 2 Закону, замовнику рекомендується самостійно прийняти рішення про необхідність здійснення СЕО.
 • При розробленні проекту незначних змін до ДДП, щодо якого раніше здійснювалася СЕО, відповідно до статті 10 Закону підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення СЕО, є відповідні критерії, затверджені Мінприроди.
 • При визначенні того чи підлягає проект містобудівної документації СЕО замовнику доцільно враховувати, що Законом доповнено статтю 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» частиною четвертою де зазначено, що містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній 8 оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 • Абзацом другим частини першої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Тобто, при визначені необхідності здійснення СЕО при розроблені детальних планів територій або змін до них рекомендується керуватися абзацами третім та четвертим цього розділу.
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО

- встановлення необхідності здійснення СЕО;

- визначення обсягу СЕО;

- розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

- проведення громадського обговорення та консультацій (за необхідності, проведення транскордонних консультацій);

- врахування Звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.

Визначення обсягу досліджень у звіті про стратегічну екологічну оцінку

• Замовник звертається із заявою про визначення обсягу дослідження:

– щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня до Мінприроди та МОЗ;

– щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів до обласних державних адміністрацій.

• Замовник оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та, за наявності, проект документа державного планування. • Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення у спосіб, який гарантує можливість громадськості ознайомитися з цими документами.

• Строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється Замовником і повинен становити не менше ніж 15 днів з дня її оприлюднення.

• Якщо зауважень не надіслано, Замовник сам визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації.

• Проект документа державного планування та Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Замовника у мережі Інтернет;

• Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених Замовником та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Замовника у мережі Інтернет.

• Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і Звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення.

Громадське обговорення

Оприлюднення Звіту з СЕО та повідомлення про громадське обговорення дає можливість представникам громадськості подавати письмові коментарі;

• Строк громадського обговорення встановлюється Замовником і повинен становити не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

• Громадські слухання на розсуд Замовника.

Консультації з органами виконавчої влади

• МОЗ, Міндовкілля щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня, та

• обласні державні адміністрації щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів,

• надають Замовнику свої пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку у письмовій формі у строк, який не перевищує 30 днів з моменту отримання проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Загальні строки здійснення СЕО

Заява про визначення обсягу СЕО Громадськість – не менше 15 днів з дня оприлюднення.

Уповноважені органи - не більше 15 днів з дня отримання заяви.

Звіт про СЕО Громадськість – не менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Уповноважені органи - не більше 30 днів з дня отримання.

Інформування про затвердження ДДП Замовник протягом п`яти робочих днів з дня затвердження ДДП розміщує на своєму сайті ДДП, звіт про СЕО, заходи для здійснення моніторингу, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє Міндовкілля.

Моніторинг Замовник здійснює моніторинг та один раз на рік оприлюднює його результати на своєму сайті.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux