Державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
Строк надання послуги: 30 днів

30 днів

Вартість:

Безоплатно

Підстави для одержання послуги:

Клопотання про взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) за довільною формою на бланку заявника 

Порядок узяття об'єктів на державний облік

Об'єкти проводять інвентаризацію видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

за результатами інвентаризації встановлюють необхідність взяття їх на державний облік за критеріями, наведеними в розділі 2 Інструкції;

готують документи згідно з розділом 3 Інструкції та подають їх до Міндовкілля.

Об’єкти, які були взяті на державний облік, після проведення інвентаризації або її коригування готують документи згідно з розділом 3 Інструкції та подають їх до Міндовкілля для коригування видів та обсягів викидів.

Якщо об'єкт має відокремлені підрозділи у різних населених пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи до Міндовкілля.

У випадку, коли відокремлений підрозділ здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обсяг яких за критеріями не дозволяє взяти його окремо на державний облік, підрозділ повідомляє про це об'єкт, який повинен відобразити викиди цього підрозділу у своїй інформації при взятті його на облік.

Якщо об'єкт не перебуває на державному обліку, в той же час потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшився і потребує взяття його на облік, він подає документи до Міндовкілля згідно з розділом 3 Інструкції.

Об'єкт, який перебуває на державному обліку і в якого потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшився до рівня, нижчого порогових значень, вказаних у додатку 1 до Інструкції, надає до Міндовкілля для зняття його з обліку документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та пояснювальну записку із зазначенням причин зменшення викидів.

Міндовкілля:

розглядає надані об'єктами документи щодо взяття їх на державний облік (зняття з обліку);

направляє об'єкту у місячний термін з дня надходження матеріалів повідомлення про взяття його на державний облік (зняття з обліку). У разі подання недостовірної документації вона повертається на доопрацювання;

складає перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку;

здійснює накопичення, обробку та аналіз даних про об'єкти, узяті на державний облік, види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

щороку до 01 грудня надає до Держстату перелік об’єктів, які станом на 15 листопада звітного року перебувають на державному обліку (додаток 3);

веде журнал реєстрації об'єктів, узятих на державний облік (знятих з обліку) (додаток 4).

Документи, які надають об'єкти для взяття їх на державний облік (зняття з обліку)

клопотання про взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) за довільною формою на бланку заявника;

загальні відомості про об'єкт (додаток 2);

інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за формою, яка наведена в табл. 2.1 додатка 2 до цієї Інструкції;

копію листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин;матеріали, які підтверджують достовірність геодезичних координат об’єкта (копія технічного звіту з визначення геодезичних координат географічного центру (центроїда).Документи надаються у письмовій та електронній формі (XML - файл).

Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Узяття на державний облік здійснюється за такими критеріями:

об'єктів - якщо в їх викидах присутня хоча б одна

забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид* якої

рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1);

видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.

__________
* Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.

Перелік забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

№ з/п

Код

Найменування

Порогові значення викидів, тонн/рік

1

2

3

4

1

01001

Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)

0,001

2

01002

Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)

0,02

3

01003

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,1

4

01004

Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)

0,001

5

01005

Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)

0,01

6

01006

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)

0,001

7

01007

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)

0,0003

8

01008

Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)

0,007

9

01009

Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)

0,003

10

01010

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)

0,02

11

01011

Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

0,1

12

01101

Алюмінію оксид

0,1

13

01102

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

0,001

14

01103

Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)

0,002

15

01104

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )

0,005

16

01105

Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)

0,007

17

01106

Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)

0,002

18

03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )

3,0

19

03001

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм

1,0

20

03002

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше

0,5

21

03003

Азбест

0,001

22

03004

Сажа

0,3

23

04001

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])

1,0

24

04002

Азоту (1) оксид [N2О]

0,1

25

04003

Аміак

1,5

26

04004

Азотна кислота

0,2

27

05000

Діоксид та інші сполуки сірки

2,0

28

05001

Сірки діоксид

1,5

29

05002

Сірководень (H2S)

0,03

30

05003

Сірковуглець

0,05

31

05004

Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

0,5

32

06000

Оксид вуглецю

1,5

33

07000

Вуглецю діоксид

500

34

08000

Озон

0,1

35

09000

Фосфористий водень (фосфін)

0,01

36

10000

Органічні аміни

0,3

37

10001

Анілін

0,03

38

10002

Диметиламін

0,01

39

10003

Діетиламін

0,1

40

10004

(альфа)-Нафтиламін

0,001

41

10005

м,п-Хлоранілін

0,1

42

11000

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

1,5

43

11001

Акрилонітрил

0,003

44

11002

Ангідрид малеїновий

0,03

45

11003

Ангідрид фталевий

0,2

46

11004

Акролеїн

0,004

47

11005

Альдегід масляний

0,01

48

11006

Ацетальдегід

0,03

49

11007

Ацетон

0,5

50

11008

Бензол

0,05

51

11009

Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)

0,3

52

11010

1,3-Бутадієн (дивініл)

0,9

53

11011

Вінілацетат

0,3

54

11012

Гідразин гідрат

0,01

55

11013

Диметилформамід

0,5

56

11014

Дихлоретан

0,005

57

11015

Дихлорфенол

0,03

58

11016

Дибенз(а,п)антрацен

0,005

59

11017

Діетиловий ефір

0,05

60

11018

Діетилбензол

0,05

61

11019

Етилбензол

0,06

62

11020

Етилцелозольв

1,0

63

11021

Етилацетат

1,0

64

11022

Етилену оксид

0,005

65

11023

Кислота акрилова

0,5

66

11025

Кислота масляна

0,1

67

11026

Кислота мурашина

0,5

68

11027

Кислота пропіонова

0,1

69

11028

Кислота оцтова

0,8

70

11029

Кислота терефталева

0,01

71

11030

Ксилол

0,9

72

11031

Метилізобутилкетон

0,9

73

11032

Метилетилкетон

0,9

74

11033

Метилацетат

0,9

75

11034

Нафталін

0,01

76

11035

Піридин

0,5

77

11036

Спирт метиловий

0,9

78

11037

Стирол

0,05

79

11039

Тетрагідрофуран

0,9

80

11040

Трикрезол

0,05

81

11041

Толуол

0,9

82

11042

Толуіїлендиізоціанат

0,2

83

11043

о,м,п-Толуїдини

0,3

84

11044

Трихлоретилен

1,0

85

11045

Трихлорбензол

0,01

86

11046

Трихлорметан (хлороформ)

0,01

87

11047

Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

0,5

88

11048

Фенол

0,1

89

11049

Формальдегід

0,1

90

11050

Фурфурол

0,2

91

11051

1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)

0,05

92

11052

Хлоропрен

0,05

93

11053

Циклогексанон

0,2

94

12000

Метан

10,0

95

13000

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

0,1

96

13001

Гексабромдифеніл

0,01

97

13002

Гексахлорбензол

0,001

98

13003

Мірекс

0,01

99

13004

Нітробензол

0,1

100

13005

м,о,п-Нітротолуоли

0,1

101

13006

м,о,п -Нітрофеноли

0,1

102

13007

Пентахлорфенол

0,02

103

13008

Пентахлорбензол

0,01

104

13009

Поліхлоровані дибензо-n-діоксини

5,0х10-7

105

13010

Поліхлоровані дибензофурани

5,0х10-7

106

13011

Поліхлоровані дифеніли

0,01

107

13012

2,3,7,8 - Тетрахлордибензопарадіоксин (ТХДД)

0,01

108

13013

Токсафен

0,01

109

13014

Хлордекон

0,01

110

13015

Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом

0,01

111

13100

Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

5,0х10-7

112

13101

Бенз(а)пірен

5,0х10-7

113

13102

Бенз(b)флуорантен

5,0х10-7

114

13103

Бенз(k)флуорантен

5,0х10-7

115

13104

Індено(1,2,3-cd)пірен

5,0х10-7

116

14000

Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)

0,02

117

15000

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)

0,1

118

15001

Аліл хлористий

0,1

119

15002

Вініл хлористий

0,01

120

15003

Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)

0,1

121

15004

Хлорбензол

0,5

122

16000

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

0,05

123

16001

Фтористий водень

0,05

124

17000

Ціаніди

0,2

125

17001

Водню ціанід (синильна кислота)

0,1

126

18000

Фреони

0,1

127

18001

Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)

0,1

128

18002

Хлорфторвуглеці (ХФВ)

0,1

129

18003

Трихлоретан

0,1

130

18004

Галони

0,1

131

18005

Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)

0,005

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux